Co nowego?

AKTUALNOŚCI

URZĄD PRACY – CO WARTO O NIM WIEDZIEĆ?

uypk53yc65

Urząd pracy to instytucja zajmująca się analizą rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz pośredniczeniem zawodowym dla osób, które poszukują pracy. W Polsce funkcjonują powiatowe i wojewódzkie Urzędy Pracy. Urzędy powiatowe i wojewódzkie nie są ze sobą związane na zasadzie podległości. Mają odrębny zestaw zadań.

(więcej…)

SŁOWNIK POJĘĆ – KOSZTY KWALIFIKOWALNE

9

Każdy wniosek o dotacje posiada listę tzw. kosztów kwalifikowalnych (czasem określanych kwalifikowanymi). Z punktu widzenia wnioskodawcy są one bardzo ważne, ponieważ to właśnie te koszty podlegają refundacji ze środków unijnych.

(więcej…)

SŁOWNIK POJĘĆ: POMOC DE MINIMIS

pomoc de minimis

Pomoc de minimis to taka pomoc finansowa, która uważana jest za niezagrażającą zasadom wolnego rynku. W wielu przypadkach polega ona na odroczeniu terminu płatności podatku lub rozłożenia go na raty (choć zdarza się, że zostaje on w całości umorzony). Co ciekawe – są tylko dwa warunki, które podatnik musi spełnić, by móc skorzystać z tego rodzaju pomocy. […]

(więcej…)

SŁOWNIK POJĘĆ: WNIOSKODAWCA I BENEFICJENT

8

Pojęcia „beneficjent” i  „wnioskodawca” często niesłusznie uznawane są za tożsame przez projektodawców. Czym zatem się różnią?

(więcej…)

SŁOWNIK POJĘĆ: POMOC PUBLICZNA

7

Poniżej przedstawiamy pojęcie pomocy publicznej oraz jej rodzajów. pomoc publiczna – ingerencja instytucji państwowych, polegająca na przyznaniu w jakiejkolwiek formie, pomocy pojedynczemu podmiotowi gospodarczemu bądź grupie podmiotów, prowadząca do zakłócenia konkurencji na wolnym rynku. W szerszym znaczeniu pomocą publiczną są też inne instytucje prawne uprzywilejowujące wspomagany podmiot względem pozostałych (indywidualne zwolnienia podatkowe, gwarancje rządowe, monopole etc.).

(więcej…)

SŁOWNIK POJĘĆ: INNOWACJA

7

Hasło przewodnie w obecnej perspektywie finansowania środków z UE. Mamy za sobą pierwsze zrealizowane wnioski w ramach RPO na dofinansowanie inwestycji procesowych i produktowych w sektorze MŚP. Czym więc jest innowacja?

(więcej…)

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

6

Projektem możemy nazwać każde zaplanowane działanie, które ma jasno określony cel. Osiągnięcie tego celu wymaga wykonania różnych czynności, które powinny być komplementarne oraz zachodzić w odpowiednim czasie. Kluczem do zakończenia projektu sukcesem jest właśnie odpowiednie zarządzanie.

(więcej…)

JAK ZMNIEJSZYĆ KOSZTY PROWADZENIA FIRMY?

5

Do wprowadzenia oszczędności w firmie niezbędna jest wiedza na temat kształtowania się kosztów w przedsiębiorstwie w poszczególnych okresach. Większa firma ma więcej możliwości obniżenia kosztów, ale niewielkie działalności gospodarcze też posiadają niemałą liczbę opcji. Poniżej zostały podane przykładowe formy oszczędzania w firmie, które nie wiążą się z obniżeniem jakości produktów lub zwolnieniem pracowników.

(więcej…)

WAŻNE TERMINY DLA PRZEDSIĘBIORCY

04

Podatki: Kiedy przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty z tytułu podatku?

(więcej…)

SŁOWNIK POJĘĆ: ANALIZA 5 SIŁ PORTERA

0

Metoda pięciu sił Portera jest jedną z metod analizy strategicznej organizacji, którą wykorzystuje się do wyznaczenia jej celów strategicznych i formułowania jej strategii. Punkt wyjścia analizy stanowi wyodrębnienie produktowe i geograficzne sektora.

(więcej…)